โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เพื่อเป็นการรองรับผู้ว่างงานอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้มีงานทำภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

การดำเนินงาน

ทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร

สาขาวิชาการบัญชี

E-mail : duangrudee.jum@rru.ac.th

หัวหน้าโครงการ

อาจารย์กรรณิการ์  มาระโภชน์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

E-mail : kannika.mar@rru.ac.th

อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

E-mail : norrapat.sat@rru.ac.th

อาจารย์จรรยา วังนิยม

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

E-mail : janya.wan@rru.ac.th