กิจกรรมถอดอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลคลองเขื่อน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ตำบลคลองเขื่อน  ร่วมกับชุมชน ทีมงานจากกระทรวงวัฒนธรรม และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ระดมความคิดถอดอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลคลองเขื่อน เพื่อพัฒนาสู่อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีตำบลคลองเขื่อน ในการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

ภาพกิจกรรม