กิจกรรมพัฒนาฐานเรียนรู้สมุนไพรด้วยเทคโนโลยีเกษตร ตำบลคลองเขื่อน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ตำบลคลองเขื่อน ร่วมกับชุมชนจัดการฐานเรียนรู้ชุมชนสมุนไพรไทยโดยเทคโนโลยี  โดยรับการถ่ายทอดจากการจัดการฐานเรียนรู้ชุมชนสมุนไพรไทยโดยใช้เทคโนโลยีการ เกษตร โดย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรผสมผสาน บ้านวิน ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาพกิจกรรม