กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สุมนไพร ยาดมสมุนไพรต้านโควิด ตำบลคลองเขื่อน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ตำบลคลองเขื่อน ร่วมกับชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร ยาดมสมุนไพรต้านโควิด โดยรับการถ่ายทอดจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีตำบลคลองเขื่อน ในการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

ภาพกิจกรรม