กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ตำบลคลองเขื่อน  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน คณะกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลคลองเขื่อน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ  พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์ของกรมการท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับงานวิจัย การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นของเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา ในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ภาพกิจกรรม