กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ดำนา โคกหนองนา ตำบลคลองเขื่อน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ตำบลคลองเขื่อนพร้อมอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน และศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.ต้นแบบบ้านหัวลำพู เอามื้อสามัคคี ดำนา โคกหนองนา ตำบลคลองเขื่อน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล‘ ตามศาสตร์ของพระราชา เพื่อการทำเกษตรแนวใหม่ ที่ยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก

ภาพกิจกรรม