ทีมงาน U2T เข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะด้านสังคม (Sociat Literacy)

วันที่ 24-26 มีนาคม 2564 บุคลากรตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ตำบลบางโรง ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการการพัฒนาทักษะด้านสังคม (Sociat Literacy) และทักษะด้านการเงิน (Financial Literacy)  โดยมี อ.ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องขุนทิพย์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ เพื่อเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และทักษะแรงงานในศตวรรษที่ 21 เรียนรู้การวิเคราะห์โจทย์และความต้องการของชุมชน รวมถึงเส้นทางสู่เป้าหมายของงานวิจัยในเบื่องต้น และเรียนรู้องค์ประกอบสำคัญของความฉลาดทางสังคม

ภาพกิจกรรม