ทีมงาน U2T เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ Digital Literacy

วันที่ 15-16 มีนาคม 2564 บุคลากรตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ตำบลคลองเขื่อน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ Digital Literacy  โดยวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ภาพกิจกรรม