พิธีลงนาม MOU โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

พิธีลงนามMOU โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
การบันทึกความเข้าใจเป็นเอกสารที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือความเข้าใจระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกัน รับทราบถึงรายละเอียดในบันทึกข้อตกลง และยอมรับข้อตกลงที่ทำร่วมกันแล้ว ตัวแทนผู้มีอำนาจของทั้งสองฝ่ายจะลงนามในบันทึกข้อตกลงนั้น เพื่อรับรองว่า ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจกับข้อตกลงที่ทำร่วมกัน และ MOU ฉบับนี้ก็จะมีผลบังคับใช้เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในเอกสารนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนในงานให้ Actor ได้มีการรายงานตัว และมีการแนะนำตัวของนายกของแต่ละตำบลเพื่อให้ Actor รู้จัก ผู้ว่าฯ กล่าวเปิดงาน แนะนำให้ Actor รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและแนะนำของดีของแต่ละตำบลให้ Actor ทุกคนได้ทราบทั้งของดีของตำบลตนเองและผู้อื่น มีการลงพื้นที่สำรวจภายในชุมชน