ศึกษาข้อมูลบริบทสถานการณ์ปัจจุบันของสมุนไพรในตำบลคลองเขื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ

บุคลากรตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ตำบลคลองเขื่อน ได้ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อวางแผนการในดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและการจัดการฐานเรียนรู้ชุมชนสมุนไพรไทยโดยใช้เทคโนโลยี

โดยเริ่มจาก วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ของสมุนไพรไทยในตำบลคลองเขื่อน และสัมภาษณ์เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ณ บ้านเกษตรสุข หรือศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพรพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ เป็นสวนสมุนไพรของอาจารย์ปราโมทย์ รัตนสินทร์ มีสมุนไพรหลายชนิด ปลูกสมุนไพรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นักท่องเที่ยวสามารถมาชมสวน และเรียนรู้สมุนไพรแต่ละชนิดได้ และสวนสมุนไพรแห่งนี้ยังเป็นศูนย์เรียนที่สาธารณสุขจังหวัดมอบให้เป็นเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จากนั้นวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ดำเนินการสรุปจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่ออาจารย์ผู้ดูแลโครงการต่อไป

นอกจากนี้อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าโครงการพร้อมด้วยอาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์ ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์อาจารย์ปราโมทย์ รัตนสินทร์ และการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก “โรงพยาบาลคลองเขื่อน” เพื่อวางแผนในการดำเนินโครงการร่วมกัน

ภาพกิจกรรม