สำรวจตลาดบางโรง เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินโครงการฯ

Web

ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบางโรง ได้ดำเนินการวางแผนและสำรวจข้อมูลตลาดบางโรง ณ วัดบางโรง ต.บางโรง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ศึกษาบริบทเพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมการจัดการและพัฒนาตลาดชุมชมริมแม่น้ำวัดบางโรง ในโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

ผลการสำรวจ

ความเป็นมาของตลาด

ตลาดริมน้ำวัดบางโรงมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ประชาชนจากกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัดได้เดินทางมารักษาอาการป่วยต่าง ๆ ที่อนามัยตำบลบางโรงซึ่งติดกับริมน้ำของวัดบางโรง เมื่อมีประชาชนจากต่างจังหวัดจำนวนมาใช้บริการที่อนามัยเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านในตำบลบางโรงจึงเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนของตนเอง จึงมีชักชวนกันมาตั้งแพงค้าขายกัน สินค้าที่นำมาขายนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป อาหารปรุงสำเร็จและอื่น ๆ อีกมากมาย

สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่คนในชุมชนปลูกเอง ทำเอง แปรรูปเอง ทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าที่ปลอดภัยไม่มีสารเจือปน มีความปลอดภัยแน่นอน

การที่จะนำสินค้ามาขายในตลาดนั้นคนในชุมชนนำมาจำหน่ายได้เลย ใครใคร่ขายอะไรก็นำมาขาย ไม่มีการเก็บค่าเช่าแผง การตั้งแผงนั้นจะอยู่บริเวณริมถนนฝั่งแม่น้ำและฝั่งโรงเรียน พ่อค้าแม่ค้าในตลาดมีอัธยาสัยดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่มีการกีดกันในการชายสินค้าถึงแม้ว่าอาจจะมีสินค้าที่นำมาขายนั้นเหมือนกันก็ตาม  ตลาดริมน้ำวัดบางโรงนั้นมีวันเปิดขายวันเดียวคือวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 06.00 – 12.00 น. โดยประมาณ เนื่องด้วยสภาพตลาดนั้นไม่มีที่บังแดดทำให้มีอากาศที่ร้อนไม่สะดวก

ทางกลุ่มจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาให้ตลาดริมน้ำวัดบางโรงนี้เป็นตลาดที่น่าเที่ยว เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนที่มาจากกรุงเทพหรือต่างจังหวัด รวมทั้งคนในชุมชนได้มาเที่ยวชม ซี้อสินค้าต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงได้ทำการสำรวจข้อมูลตลาดด้วยการทำแบบสอบถามไปยังพ่อค้าแม่ค้าในตลาด คนในชุมชนและคนนอกพื้นที่ของตำบลบางโรงว่ามีความต้องการในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการพัฒนาตลาดเป็นที่ยั่งยืนต่อไป

ลักษณะของการดำเนินงานของตลาด

ปัจจุบัน เป็นการขายแบบอิสระ ใครอยากเอาสินค้าอะไรมาขายก็มาตั้งแผงขายได้เลย ไม่มีการเก็บค่าเช่า รูปแบบของการตั้งแผงจะอยู่ริมถนนฝั่งแม่น้ำ และฝั่งโรงเรียน

จุดที่น่าสนใจเพื่อใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยว

– บรรยากาศริมแม่น้ำ เป็นธรรมชาติและไม่มีสิ่งปลูกสร้างรบกวนสายตา

– สินค้าชุมชน ผักปลอดสารพิษ, จี่โบราณเตาถ่าน, ข้าวไรซ์เบอรี่,

อาหารพื้นบ้าน เช่น ปลาร้าหลน ผักหนามดอง เป็นต้น

– มีสิ่งศักดิ์ให้สักการะบูชา เช่น พระสิวลี ที่มีเชิญพราหมณ์จากอินเดียมาทำพิธีปลุกเสก

 พระมหาจักรพรรดิทันใจ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นต้น

สภาพแวดล้อมทางกายภาพในปัจจุบัน

พื้นที่ของตลาดในปัจจุบันอยู่ในเขตบริเวณของวัด ริมแม่น้ำบางปะกงที่อยู่ทางทิศตะวันออกติดกับโรงเรียนที่อยู่ทิศใต้ เป็นตลาดเล็กๆ ของชาวบ้านที่มีร้านค้าเพียง 17 ร้าน แต่ละร้านจะมีการนำไม้เก่ามาทำเป็นแผงขายบ้าง นำรถมอเตอร์ไซด์มาดัดแปลงพ่วงข้าง (ซาเล้ง) สำหรับวางขายสินค้าและมีแบบวางขายกับพื้นด้วย ร้านค้าจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับผลผลิตของแต่ละบ้านด้วย จากผลการสำรวจนั้น บางร้านค้าไม่ได้มาประจำ แต่จะมาเมื่อมีผลผลิตที่สามารถนำมาขายได้เช่น ผลไม้ตามฤดูกาล พืชผักสวนครัว เป็นต้น

แผนผังตลาดบางโรง

ภาพกิจกรรมการสำรวจตลาดบางโรง