ตำบลบางโรง

ในสมัยการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ปีพ.ศ. 2310 พระยาตากสิน หรือพระยาวชิรปราการ (พระเจ้าตาก) ได้มีการตีฝ่าวงล้อมของพม่ามาทางทิศตะวันออก มีการพาไพร่พลหยุดพักที่ปากคลองน้ำ และมีการปลูกสร้างโรงเรือน โรงม้า และคอกม้า จากนั้นจึงมีการเคลื่อนพลไปตั้งที่ปากน้ำโจ้โล้ เมื่อกองทัพพม่ายกทัพติดตามมาทันจึงเกิดการปะทะกัน โดยพระยาตากสินเอาชนะกองทัพพม่าได้ในที่สุด จึงมีการทิ้งโรงเรือน โรงม้า และคอกม้าไว้เป็นอนุสรณ์ ชาวบ้านจึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า “บางโรง”

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

:
:
:

เป้าหมาย

โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ 16 เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวนกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมหลัก โดยมีการดำเนินการ 11 กิจกรรมย่อย โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้

จำนวนกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมหลัก โดยมีการดำเนินการ ๑๑ กิจกรรมย่อย โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้

การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • ยกระดับสินค้าในชุมชนน้ำพริกบ้านสมอคล้อย

การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่

 • ตลาดชุมชนริมแม่น้ำวัดบางโรง

การวางแผนที่เกี่ยวโยงต่อการคิดวิเคราะห์การประกอบการ

 • การวางแผนที่เกี่ยวโยงต่อการคิดวิเคราะห์การประกอบการ เช่น ตลาดชุมชนริมแม่น้ำวัดบางโรง การจัดการขยะ การทำปุ๋ยอินทรีย์ การทำธนาคารขยะ

การบริหารผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยบัญชีต้นทุน

 • จัดทำบัญชีต้นทุน

การประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์

 • ส่งเสริมสื่อประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดเรื่องราวผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • พัฒนาช่องทางการขายแบบออนไลน์
 • รณรงค์เรื่องการจัดการแหล่งน้ำ
 • รณรงค์เรื่องการจัดการใช้สารเคมี
 • สร้างความตระหนัก รับรู้และรับมือกับสถานการณ์โควิด ๑๙

การท่องเที่ยวโดยชุมชน

 • ฐานเรียนรู้การทำน้ำพริก
 • พัฒนาโฮมสเตย์ชุมชนบางโรงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

บุคลากรโครงการ