ตำบลคลองเขื่อน

ตำบลคลองเขื่อนเป็นที่ราบลุ่มทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ มีคลองส่งน้ำเล็กๆทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่ขุดโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำน้ำไปใช้ในการอุปโภค และการเกษตร

เป้าหมาย

โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ 16เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวนกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมหลัก โดยมีการดำเนินการ 11 กิจกรรมย่อย โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้

การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • ยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบจาก

การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่

 • พัฒนาช่องทางขายสินค้าในชุมชน

การวางแผนที่เกี่ยวโยงต่อการคิดวิเคราะห์การประกอบการ

 • การวางแผนที่เกี่ยวโยงต่อการคิดวิเคราะห์การประกอบการ เช่น แปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างธุรกิจจากสมุนไพรไทย มะม่วง ข้าว

การบริหารผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยบัญชีต้นทุน

 • การบริหารจัดการขยะเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน

การประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์

 • ช็อป ชิม เที่ยว ตำบลคลองเขื่อน และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
 • พัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์
 • การสร้างการรับรู้และพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมสุขภาพจากสมุนไพรในชุมชนรักษาตนเอง
 • สร้างความตระหนักและรับรู้ เรื่องโควิด-19

การท่องเที่ยวโดยชุมชน

 • การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยวในชุมชน
 • การพัฒนาฐานเรียนรู้ชุมชนสมุนไพรไทยโดยใช้เทคโนโลยี

บุคลากรโครงการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

:
:
:

กิจกรรม

1 / 212